Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Ο Άγιος Φανούριος των 12 βασανισμών

Τι & πώς

Ο Άγιος Φανούριος που 27 Αυγούστου τιμούμε τη μνήμη του, είναι ένας ακόμη «κρυμμένος».....

Μόνο τ’ όνομά του γνωρίζουμε, την εικόνα του και τα δώδεκα μαρτύρια του. [...]

Πότε έζησε, γιατί του πηγαίνουμε να ευλογήσει φανουρόπιτες, γιατί φτιάχνοντας την πίττα του λέμε «Θεός σχωρέσ' την μάννα του Αγίου Φανουρίου», δεν ξέρουμε.
Μπορεί και να μην χρειάζεται να ξέρουμε....
Γνωρίζουμε μόνο τα αρκετά για να τον επικαλούμαστε ως φίλο του Θεού.
Του ζητούμε να φανερώσει από αντικείμενα που απωλέσαμε, ως συντρόφους κοριτσιών, χαρές που ελπίζουμε και ό,τι ο αναγκεμένος άνθρωπος αναζητά.

Προς το συμφέρον της κάθε αίτησης, ο Άγιος των δώδεκα βασανιστηρίων, με αναμμένη την λαμπαδίτσα της εικόνας του, ψάχνει και ότι πολύτιμο για τις ψυχούλες βρει, το πάει στον Φίλο του να το βλογήσει και να στέρξει να γίνει δώσιμο και μετά το μοιράζει στις ζωές των ανθρώπων.

Λες πως ψάχνει στα παλιά βελούδινα κουτιά των αιώνων του ελέους και ό.τι γλυκό και γλυκασμένο μυστικό βρει το φέρνει....
Με την απλότητα των αγίων και την μεγαλοσύνη του κρυμμένου του βίου.
Με την γαλήνη της μαρτυρίας του και την φωτιά των μαρτυρίων του.
Με την καθημερινότητα των καλών πράξεων και το γιορταστικό της ανεύρεσης των πολυτίμων.

Άγιε της μιας και μοναδικής εικόνας, Άγιε των ερειπίων και της ταπεινοσύνης, πίττα σου τάζουμε να βρεις κάτω από τα δικά μας ερείπια τις εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους......
Σου τάζουμε την υπακοή μας στον Φίλο σου, για να βρεις τα εξαίσια απωλεσθέντα της αθωότητάς μας, καρύδια και σταφίδες στην πίττα σου, συχώριο στη μάννα σου να βρεις τα χαμόγελα που μας λείπουν για να φτάσουμε στον Σταυρό Του, στην ανάστασή μας....

«Ουράνιον εφύμνιον εν γη τελείται λαμπρώς, επίγειον πανήγυριν νυν εορτάζει φαιδρώς, αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνωδίαις ευφημούσι τους άθλους, κάτωθεν Εκκλησία, την ουράνιον δόξαν. Ην εύρες πόνοις και άθλοις τοις σοις, Φανούριε ένδοξε».
 

Άγιος Φανούριος (27 Αυγούστου) & άλλοι φίλοι - Saint Phanourios the Great Martyr & others our Friends...

 

Ακοτάντος Άγγελος – Holy icon by Angelos Akotantos [died before 1457] 

 The Saint of Lost Things: Saint Phanourios the Great Martyr and Newly-Revealed of Rhodes (August 27) 

SAINT PHANOURIOS, St Patron des choses perdues et Protecteur des prêtres (27 Août)

Ο μυστηριώδης μάρτυρας - Άγιος Φανούριος ο Μεγαλομάρτυς (& το πρόβλημα της ύπαρξής του)

Νεομάρτυρες με την εικόνα του αγίου Φανουρίου 

 *****

Ενορία Αγίου Νικολάου – Parochie Heilige Nicolaas – Parish of Saint Nicolas | ORTHODOXE AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Άγιοι & στις 27-29 του Αυγούστου (άγ. Φανούριος, άγ. Ποιμήν, άγ. Μωυσής ο Αιθίοπας, άγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος κ.ά.) και μνήμη π. Αυγουστίνου Καντιώτη, † 28 Αυγούστου... 

 

 ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Η διδασκαλία του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, η  δραματικά επίκαιρη!...

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Το Οικοτροφείο για ά­το­μα με αυ­τι­σμό "Άγιος Νικόλαος" στην Παιανία Αττικής

 

 

Από εδώ

Αφορμή γι' αυτή την ανάρτηση υπήρξε η συζήτηση της κυρίας Σοφίας Χατζή με τον π. Αθανάσιο Τσιαούση, Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων "Άγιος Νικόλαος", στην εκπομπή της Εντεύξεις, στο ραδιοσταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, σήμερα, 5 Αυγούστου 2021, παραμονή της εορτής του Σωτήρος Χριστού. Η συζήτηση αυτή εξέφραζε, κατά την ταπεινή μας γνώμη, τα ουσιώδη που πρέπει να έχουμε κατά νου ως προς την αγάπη για τον πλησίον, αλλά και τη δύναμη - την εκ Θεού δύναμη, επιτρέψτε μου - να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες ή ακόμη και τις τραγωδίες της ζωής. Αναζητήστε την στο διαδίκτυο.

Γι' αυτό, θεώρησα ταπεινά ότι πρέπει, από κάθε άποψη, να γνωρίσουμε τη συγκλονιστική και ελπιδοφόρα αυτή προσπάθεια (που μας χρειάζεται όλους, αλλά μπορεί και να ωφελήσει όλους μας, πνευματικά, ηθικά, ψυχικά κ.τ.λ.)... Τα παρακάτω από την ιστοσελίδα της, όπου και πολλά άλλα.
 

Γο­νείς και φί­λοι α­τό­μων με αυ­τι­σμό, ζώ­ντας τα προ­βλή­μα­τά τους και δια­πι­στώ­νο­ντας την έλ­λει­ψη εκ­παί­δευ­σης, φρο­ντί­δας και προ­στα­σίας α­πό την πλευ­ρά της πο­λι­τείας, α­πο­φα­σί­σα­με το 2001 την ί­δρυ­ση Συλ­λό­γου με σκο­πό να συμ­βά­λου­με σε μια α­ξιο­πρε­πή ζωή για τα ά­το­μα αυ­τά και τις οι­κο­γέ­νειές τους.
Ως πρώ­το στό­χο μας θέ­σα­με την δη­μιουρ­γία και λει­τουρ­γία ε­νός Οι­κο­τρο­φείου για ά­το­μα με αυ­τι­σμό.
Με την βοή­θεια του Θε­ού, την α­γά­πη και την οι­κο­νο­μι­κή συ­μπα­ρά­στα­ση ευαί­σθη­των συ­ναν­θρώ­πων μας, μπο­ρέ­σα­με το 2002 να α­γο­ρά­σου­με α­γρο­τε­μά­χιο ε­πί των ο­δών Ανθη­ρού και Ιτιάς, πε­ριο­χή Αγίας Τριά­δος, στο Δή­μο Παια­νίας, Ν. Αττι­κής.
Τον Οκτώ­βριο του 2005 ξε­κί­νη­σε η α­νέ­γερ­ση του κτι­ρίου και ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε τον Δε­κέμ­βριο του 2009.
Το Ια­νουά­ριο του 2010 ξε­κί­νη­σε να λει­τουρ­γεί το Οι­κο­τρο­φείο μας με την ε­πω­νυ­μία «Άγιος Νι­κό­λα­ος».


Στο Οι­κο­τρο­φείο έ­χουν ε­νταχ­θεί ά­το­μα με αυ­τι­σμό που προέρ­χο­νται α­πό Οι­κο­γέ­νειες Υψί­στης Ανά­γκης ό­πως:
α) Από οι­κο­γέ­νειες στις ο­ποίες ο έ­νας ή και οι δύο γο­νείς εί­ναι α­νά­πη­ροι.
β) Από καρ­κι­νο­πα­θείς οι­κο­γέ­νειες.
γ) Από μο­νο­γο­νεϊκές οι­κο­γέ­νειες (λό­γω χη­ρείας, δια­ζυ­γίου ή ε­γκα­τά­λει­ψης).
δ) Από πο­λύ­τε­κνες οι­κο­γέ­νειες.
ε) Από οι­κο­γέ­νειες με δί­δυ­μα αυ­τι­στι­κά παι­διά ή 2 παι­διά με αυ­τι­σμό.
στ) Από οι­κο­γέ­νειες με χα­μη­λή οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση.
Πρό­κει­ται για γο­νείς που λό­γω των δι­κών τους προ­σω­πι­κών προ­βλη­μά­των, δεν μπο­ρού­σαν να α­ντα­πο­κρι­θούν στις α­νά­γκες της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας των παι­διών τους με αυ­τι­σμό. 

Σκο­πός του Συλ­λό­γου εί­ναι να βο­η­θή­σει και να στη­ρί­ξει τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό, δη­λα­δή ε­κεί­να που εμ­φα­νί­ζουν το σύν­δρο­μο του αυ­τι­σμού κα­θώς και άλ­λες συ­να­φείς κα­τα­στά­σεις, στις ο­ποίες τα αυ­τι­στι­κά στοι­χεία προέ­χουν και κα­θο­ρί­ζουν τις α­νά­γκες της κα­θη­με­ρι­νής ζωής και την δια βίου προ­στα­σία τους. Επί­σης τα ά­το­μα που έ­χουν α­νά­γκη ο­λο­κλη­ρω­τι­κής προ­στα­σίας, με προ­τε­ραιό­τη­τα τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό που προέρ­χο­νται κυ­ρίως από τις ανωτέρω έξι κοινωνικές ομάδες.


Για την ε­πί­τευ­ξη του σκο­πού ε­πι­διώ­κει:
A) Την ί­δρυ­ση μο­νά­δας ή μο­νά­δων διά­γνω­σης, εκ­παί­δευ­σης, πε­ρί­θαλ­ψης και α­πο­κα­τά­στα­σης για ό­λη την ζωή των α­τό­μων με αυ­τι­σμό.
Β) Την ί­δρυ­ση και λει­τουρ­γία ει­δι­κών οι­κο­τρο­φείων, εκ­παι­δευ­τι­κών μο­νά­δων, προ­στα­τευ­τι­κών ερ­γα­στη­ρίων και άλ­λων πρό­τυ­πων μο­νά­δων που σκο­πό έ­χουν την εκ­παί­δευ­ση, βοή­θεια και στή­ρι­ξη των α­τό­μων με αυ­τι­σμό.
Στις μο­νά­δες αυ­τές τον έ­λεγ­χο και την γε­νι­κή ε­πο­πτεία θα α­σκεί ο Σύλ­λο­γος σε συ­νερ­γα­σία με τις αρ­μό­διες κρα­τι­κές υ­πη­ρε­σίες.
Γ) Τη διορ­γά­νω­ση δια­λέ­ξεων, σε­μι­να­ρίων εκ­παί­δευ­σης γο­νέων, εκ­παι­δευ­τι­κών, ε­θε­λο­ντών και νο­ση­λευ­τών.
Δ) Την πα­ρο­χή κα­τάλ­λη­λης ψυ­χο­λο­γι­κής υ­πο­στή­ρι­ξης, θε­ρα­πευ­τι­κής α­γω­γής και ει­δι­κής ά­σκη­σης στα ά­το­μα με αυ­τι­σμό σε ο­λό­κλη­ρη τη ζωή τους.
Ε) Την συ­νερ­γα­σία με ει­δι­κούς ε­πι­στή­μο­νες για έ­ρευ­να και θέ­μα­τα που α­φο­ρούν τον αυ­τι­σμό.
Στ) Την ε­νη­μέ­ρω­ση και ευαι­σθη­το­ποίη­ση τον φο­ρέων της το­πι­κής και Νο­μαρ­χια­κής Αυ­το­διοί­κη­σης, της Πο­λι­τείας, της Εκκλη­σίας και της κοι­νω­νίας γε­νι­κά.
Ζ) Προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποιή­σει τους σκο­πούς του θα ε­πι­διώ­ξει την συ­νερ­γα­σία και βοή­θεια της Πο­λι­τείας, Εκκλη­σίας, χο­ρη­γών κα­θώς και λοι­πών νο­μι­κών και φυ­σι­κών προ­σώ­πων.
Σή­με­ρα ο πρω­ταρ­χι­κός σκο­πός του Συλ­λό­γου μας εί­ναι οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη του οι­κο­τρο­φείου «Άγιος Νι­κό­λα­ος» που λει­τουρ­γεί α­πό τον Ια­νουά­ριο του 2010 στην Παια­νία Ν. Αττι­κής.
Εί­ναι ση­μα­ντι­κή η συ­νέ­χεια της λει­τουρ­γίας του, ώ­στε να πα­ρέ­χει την εκ­παί­δευ­ση, θε­ρα­πεία και φρο­ντί­δα δια βίου στα αυ­τι­στι­κά ά­το­μα που δια­μέ­νουν σε αυ­τό, και την α­να­κού­φι­ση στις οι­κο­γέ­νειες τους.

 

Σή­με­ρα, ο πρω­ταρ­χι­κός σκο­πός του Συλ­λό­γου μας εί­ναι η οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη του οι­κο­τρο­φείου «Άγιος Νι­κό­λα­ος» που λει­τουρ­γεί α­πό τον Ια­νουά­ριο του 2010 στην Παια­νία Ν. Αττι­κής
Η δύ­σκο­λη οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση που βιώ­νει η χώ­ρα μας και που έ­χει πλή­ξει και το δι­κό μας έρ­γο, μας έ­χει φέ­ρει σε πο­λύ δύ­σκο­λη θέ­ση. Για αυ­τό το λό­γο, α­πευ­θυ­νό­μα­στε στην α­γά­πη και ευαι­σθη­σία κά­θε συ­ναν­θρώ­που μας και ζη­τού­με την οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη της προ­σπά­θειας μας.
Εί­ναι ση­μα­ντι­κή η συ­νέ­χεια της λει­τουρ­γίας του οι­κο­τρο­φείου, ώ­στε να πα­ρέ­χει την εκ­παί­δευ­ση, θε­ρα­πεία και φρο­ντί­δα δια βίου στα αυ­τι­στι­κά ά­το­μα, που δια­μέ­νουν σε αυ­τό, και την α­να­κού­φι­ση στις δο­κι­μα­ζό­με­νες οι­κο­γέ­νειες τους.
Εάν ε­πι­θυ­μεί­τε να στη­ρί­ξε­τε οι­κο­νο­μι­κά την προ­σπά­θεια μας, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας, ώ­στε να σας ε­νη­με­ρώ­σου­με για τις ά­με­σες α­νά­γκες μας!
Για ο­ποια­δή­πο­τε διευ­κρί­νι­ση ή πλη­ρο­φο­ρία, κα­θώς και για ε­πί­σκε­ψη στον χώ­ρο μας, εί­μα­στε στη διά­θε­σή σας. Μπο­ρεί­τε να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την γραμ­μα­τέα του Συλ­λό­γου κα Πα­πα­θα­να­σίου στο τηλ.: 2106641846,845 ή με τον πρό­ε­δρο κ. Χει­μώ­να στα τηλ.: 2106525123 ή 6977174034. 

 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ιωάννης Χειμώνας ["Ν": ΑμεΑ από την παιδική του ηλικία, ένας αγωνιστής της αγάπης και της ζωής]

Το δι­κό μας πρό­βλη­μα και η δι­κή σας α­γά­πη, γί­νο­νται α­φορ­μή για να βγά­λου­με την τρυ­φε­ρή και γε­μά­τη αν­θρω­πιά πλευ­ρά της ψυ­χής μας προς τα έ­ξω…

Αγγελία από την ιστοσελίδα: Ζητείται Νοσηλευτής-τρια με επαγγελματική εμπειρία για το Οικοτροφείο Ατόμων με Αυτισμό «Στέγη Αγίου Νικολάου» στην Παιανία Αττικής.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο email: oikotrofeioagnikolaos@hotmail.com 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α.1. Δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης και φροντίδας:


Αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων προγραμμάτων, για την απόκτηση και τη διατήρηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την όσο πιο ανεξάρτητη εκτέλεση δραστηριοτήτων, όπως είναι το μπάνιο, η σίτιση, η ένδυση και απόδυση, η στοματική υγιεινή και η τουαλέτα (ατομική υγιεινή), καθώς και δραστηριοτήτων φροντίδας όπως είναι το χτένισμα, η περιποίηση άκρων και του προσώπου.

Α.2. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες:
Α.2.1. Αισθητηριακή ολοκλήρωση SI


Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μία νευρολογική διαδικασία που αφορά στην ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση ενός αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Η δυσλειτουργία τους σημαίνει πως τα αισθητηριακά δεδομένα δεν θα οργανωθούν κατάλληλα στον εγκέφαλο και θα προκαλέσουν προβλήματα στην ανάπτυξη και επεξεργασία της εκάστοτε πληροφορίας, αλλά και της συμπεριφοράς. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζει σε 3 δεξιότητες, οι οποίες δυσλειτουργούν στα αυτιστικά άτομα, την απτική, την αθουσαία (δομές στο έσω αφτί, που ανιχνεύουν την κίνηση και την αλλαγή θέσης της κεφαλής) και την ιδιοδεκτική (αφορά μύες, τένοντες και αρθρώσεις που παρέχουν στο άτομο την ασυνείδητη αντίληψη της θέσης τους στο χώρο).

Α.2.2. Πρόγραμμα teacch

Το teacch μεταφράζεται ως θεραπεία και εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό και διαταραχές της επικοινωνίας. Αποτελεί μία εναλλακτική εκπαίδευση η οποία παρέχει παρεμβάσεις στο περιβάλλον, το ημερήσιο πρόγραμμα, το αντικείμενο εργασίας και την επικοινωνία του ατόμου. Περιλαμβάνει 4 βασικά στοιχεία , φυσική δομή περιβάλλοντος, το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα, την οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων και την οργάνωση της ατομικής εργασίας κάθε οικότροφου.

A.2.3. Παιδαγωγικά στην τάξη


Αποτελούν εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης και συντήρησης γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων. Το οικοτροφείο μας διαθέτει μία γκάμα παιδαγωγικού υλικού, η εφαρμογή του οποίου μέσα από οργανωμένες και στοχευμένες δράσεις καλύπτει τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Α.2.4. Γυμναστική


Εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων βάσει των μυοσκελετικών και σωματικών αναγκών κάθε οικότροφου. Μέσα από τα προγράμματα αυτά επιτυγχάνεται η συμμετοχή στη δραστηριότητα, ο υγιεινός τρόπος ζωής, ο καλύτερος έλεγχος της στάσης του σώματος, η ισορροπία, η διάρκεια της προσοχής, η αντοχή και η εκτέλεση απλών ή σύνθετων εντολών.
Στο οικοτροφείο μας τα παιδιά μας, πέρα από την αίθουσα γυμναστικής, αθλούνται παίζοντας μπάσκετ στο ειδικό γήπεδο. Εκεί έρχονται σε επαφή με την μπάλα και με πάσες αλλά και βολές, εξασκούν το σώμα και διασκεδάζουν παράλληλα. Τέλος, τα παιδιά μας κάνουν ποδηλασία. Η ισορροπία δυσκολεύει τα άτομα με αυτισμό, από τη στιγμή όμως που κατακτούν τη συγκεκριμένη δεξιότητα, η ποδηλασία είναι μία υπέροχη δραστηριότητα αισθητηριακής ολοκλήρωσης η οποία βοηθά στη διαχείριση της κίνησης συνδυάζοντας οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα για το άτομο αυτό.

Α.2.5. Κηπουρική


Ο αυτισμός συνήθως συνοδεύεται από αρκετά αισθητηριακά προβλήματα. Ορισμένα άτομα αντιδρούν αρνητικά ή υπερβολικά σε ήχους, υφές, μυρωδιές και οπτικά ερεθίσματα. Ο κήπος μας είναι ένας ασφαλής χώρος όπου ελεγχόμενα παρέχονται τα ερεθίσματα, ώστε σταδιακά τα παιδιά να μάθουν να ελέγχουν ή να αποφεύγουν μία αισθητηριακή υπερφόρτωση. Παράλληλα, τα παιδιά μας απολαμβάνουν στο πιάτο τους τους καρπούς των προσπαθειών τους.

Α.2.6. Οικιακές δεξιότητες

Το πρόγραμμα εφαρμογής ή εκπαίδευσης οικιακών δεξιοτήτων προσφέρει στα παιδιά μας τη δυνατότητα να οργανώσουν το χώρο ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει. Είναι πιο υπεύθυνα, μαθαίνουν να είναι ασφαλή και νιώθουν καλύτερα για τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους. Οι οικότροφοι καθημερινά προετοιμάζουν το χώρο της τραπεζαρίας για τα γεύματά τους, στρώνουν τα τραπέζια με τα απαραίτητα αντικείμενα, σερβίρουν και τακτοποιούν. Γνωρίζουν τις οικιακές συσκευές και την ασφαλή τους λειτουργία. Στα δωμάτιά τους μαθαίνουν δραστηριότητες καθαριότητας και οργάνωσης, όπως το στρώσιμο του κρεβατιού, η μεταφορά των άπλυτων, η αλλαγή των λερωμένων πετσετών και ο εφοδιασμός της ντουλάπας τους με τα καθαρά τους ρούχα.

Α.3. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Α.3.1. Παιδική χαρά

Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται στο ομαδικό παιχνίδι και δεν απολαμβάνουν τα θορυβώδη μέρη. Μέσα στο χώρο του οικοτροφείου έχει διαμορφωθεί ένας κατάλληλος χώρος άσκησης και ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η παιδική μας χαρά παρέχει μέσω της κούνιας και της τσουλήθρας καθώς και της ειδικής κατασκευής μας (διαδρομή), εξάσκηση των δεξιοτήτων ισορροπίας, αιώρησης και αθουσαίου προσανατολισμού.

Α.3.2. Αίθουσα μουσικών οργάνων


Στο οικοτροφείο μας υπάρχει ένας χώρος με μουσικά όργανα. Τα άτομα με αυτισμό ανταποκρίνονται ευχάριστα στη μουσική. Η μουσική και οι ήχοι που παράγουν τα μουσικά όργανα αποτελούν ερεθίσματα που ικανοποιούν την αίσθηση της ακοής, ενώ συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της κιναισθησίας (δεξιότητα αίσθησης της μυϊκής συστολής και της κίνησης), το σύστημα αφής, τον προσανατολισμό, τη διαφοροποίηση ήχων και τη γνωριμία με τα μουσικά όργανα.

Α.3.3. Ευκαιρίες αλληλεπίδρασης
Στο χώρο του οικοτροφείου 2 φορές την εβδομάδα πραγματοποιούνται κοινωνικές συναθροίσεις, όπου όλοι οι οικότροφοι συμμετέχουν την ίδια ώρα σε αυτές. Στόχος είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους οικοτρόφους αλλά και μεταξύ οικοτρόφων και εκπαιδευτών σε μία πιο ευχάριστη και χαλαρή δραστηριότητα όπως είναι το cocktail party (τα παιδιά πίνουν χυμό και τρώνε πατατάκια, ακούνε μουσική και χορεύουν με τους εκπαιδευτές) και η ημέρα για σουβλάκι (όπου τα παιδιά μας τρώνε σουβλάκι για βραδινό, όλοι μαζί).

Α.3.4. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες


Τα παιδιά μέσω μιας γκάμας υλικών εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα μέσα από οργανωμένες και σκόπιμες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες παράλληλα είναι και ευκαιρίες για άσκηση λεκτικής κινητικότητας και συντονισμού κινήσεων.

Α.3.5. Ελεύθερη ώρα
Στον χώρο του οικοτροφείου υπάρχει το σαλόνι μας διαμορφωμένο για χαλάρωση, όπου τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση ή ακόμη παραμύθια μαζί με τους εκπαιδευτές.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Β.1. Βόλτα στις κοινότητες


Αποτελεί ένα πρόγραμμα που γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στόχος είναι η επαφή και η γνωριμία με ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει μία κοινότητα. Καλλιεργούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, μαθαίνουν την οδική κυκλοφορία με την ασφαλή μετακίνηση, εξασκούν τις δεξιότητες αγοράς προϊόντων (περίπτερο, φούρνος κ.ά.), αλλά και τη σωστή και αποδεκτή συμπεριφορά σε κοινωνικούς χώρους όπως ένα καφέ ή δομημένα πάρκα ψυχαγωγίας και θέατρο.

Β.2. Περίπατος στη φύση


Τα παιδιά μας καθημερινά βγαίνουν για περιπάτους στη φύση σε κοντινούς προορισμούς στη γύρω περιοχή του οικοτροφείου. Είναι μία θαυμάσια ευκαιρία για χαλάρωση και εκτόνωση του άγχους λόγω των αναγκών της καθημερινότητας. Έρχονται σε επαφή με αισθητηριακά ερεθίσματα, αυξάνουν τη σωματική αντοχή τους και γνωρίζουν τη φύση και τα πράγματα που την απαρτίζουν (π.χ. χώμα, λουλούδια, δέντρα κ.ά.).

Β.3. Πισίνα - θάλασσα


Είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί όλο το χρόνο. Τους χειμερινούς μήνες πραγματοποιείται σε πισίνα (με την ευγενική χορηγία ΟΑΚΑ) και τους καλοκαιρινούς μήνες στη θάλασσα (με την ευγενική χορηγία "ΓΙΑ ΜΠΑΝΑΚΙ"). Η η κολύμβηση είναι μία δραστηριότητα που κοινωνικοποιεί, αποτελεί φυσική άσκηση η οποία βοηθάει στην ομαλή λειτουργία των μυών, βελτιώνει την υπομονή, τη συγκέντρωση, την αυτοεκτίμηση των οικοτρόφων, ενώ τέλος είναι μία υπέροχη δραστηριότητα εκτόνωσης αλλά και επαφής οικότροφου / εκπαιδευτή.

Δείτε, παρακαλώ, και το βίντεο:

Οι "Αλήθειες με τη Ζήνα" στο Οικοτροφείο "Άγιος Νικόλαος" για αυτιστικά παιδιά / Μέρος Β΄

*****

"Ν": Γιατί άραγε ονομάστηκε η προσπάθεια αυτή "Άγιος Νικόλαος"; Η απάντηση νομίζω μπορεί να ληφθεί από αυτό το άρθρο για τον άγιο Νικόλαο:

... Από την θέση αυτή (του επισκόπου) ανέπτυξε έντονη δράση και επεξέτεινε τους αγώνες του για την προστασία των φτωχών και των απόρων ιδρύοντας νοσοκομεία και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Προικισμένος με υψηλό χριστιανικό φρόνημα, ακαταμάχητο θάρρος και ζωτικότητα εμψύχωνε τους διωκόμενους από τους Ρωμαίους χριστιανούς διωκόμενος και εξοριζόμενος και ο ίδιος για τη στάση του αυτή. (...) Αναφέρονται πολλά θαύματα του Αγίου όπως η απελευθέρωση των τριών στρατηλατών [καταδικασμένων σε θάνατο], θεραπείες νοσούντων και αποκαταστάσεις φτωχών μεταξύ των οποίων και η περίπτωση που έγινε γνωστή, παρά τη θέληση του Νικολάου, όταν ένας φτωχός οικογενειάρχης που κατοικούσε στην περιοχή της πατρίδας του Αγίου, μη έχοντας χρήματα να προικίσει τις τρεις κόρες του, σκόπευε να τις στείλει να γίνουν πόρνες σε οίκο ανοχής, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα.

Όταν το έμαθε αυτό ο Νικόλαος, άρχισε να πηγαίνει μυστικά έξω από το σπίτι εκείνο τις νύχτες και να αφήνει σακούλια με χρήματα. Σε τρεις νύχτες εξασφάλισε την προίκα των τριών κοριτσιών, αφήνοντας 100 χρυσά νομίσματα στην κάθε μία. Την τρίτη φορά όμως, ο πατέρας είχε παραφυλάξει για να δει ποιος ήταν ο άγνωστος ευεργέτης, και όταν αντιλήφθηκε τον Άγιο, τον παρακάλεσε να μην το αποκαλύψει σε κανέναν. Έτσι, οι τρεις κόρες παντρεύτηκαν κι ο πατέρας μετανόησε για την πρόθεσή του....

Συμπλήρωμα

Ενότητες Πόνος και Φως, Αγάπη

Η ζωή ενός γονέα παιδιού με αναπηρία

Τα χίλια "δεν μπορώ" (ένα συγκλονιστικό κείμενο για τον αυτισμό) 

Η θρησκεία της χαράς - Γελαστοί άγιοι
ΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ!
ΖΗΣΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ! 

Συγχωρήστε με, θα προσθέσω και το Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος για τις αμβλώσεις: «Αν η μητέρα μου είχε δει ότι είμαι ανάπηρος, θα με σκότωνε ή όχι;»


Όταν ο άνθρωπος εμπιστευθεί στον Θεό, δεν έχει άγχος – Το άγχος είναι ανύπαρκτο

  π. Συμεών Κραγιοπούλος Κοινωνία Ορθοδοξίας Το άγχος είναι ανύπαρκτο. Οι άνθρωποι μόνοι τους δημιουργούν το άγχος, όπως και τόσα άλλα· κ...